Προϊόντα Factoring που ενισχύουν τη θέση της επιχείρησης στην Ελλάδα

Τα προϊόντα του εγχωρίου Factoring προσφέρουν αποτελεσματικές λύσεις για συναλλαγές με πίστωση μεταξύ εταιριών με δραστηριότητα στην εγχώρια αγορά.

Αυτά είναι:

Factoring Με Αναγωγή

Το προϊόν περιλαμβάνει:

  • Χρηματοδότηση
  • Διαχείριση
  • Είσπραξη

Factoring Χωρίς Αναγωγή

Το προϊόν περιλαμβάνει:

  • Χρηματοδότηση
  • Ανάληψη πιστωτικού κινδύνου
  • Διαχείριση
  • Είσπραξη

Διαχείριση & Είσπραξη Απαιτήσεων

Το προϊόν περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση
  • Είσπραξη