Το προϊόν αφορά αποκλειστικά στην προεξόφληση συγκεκριμένων τιμολογίων Οφειλετών ελεγμένης φερεγγυότητας και ικανής διασποράς.