Για τις εταιρίες που εισάγουν προϊόντα από αγορές του εξωτερικού, η Πειραιώς Factoring, σε συνεργασία με τους ανταποκριτές του διεθνούς  οργανισμού FCI, προσφέρει  μια σειρά προϊόντων, τα οποία εστιάζουν στην παρακολούθηση, την είσπραξη απαιτήσεων και τη διενέργεια μεταφοράς των πληρωμών στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα: 

Factoring Χωρίς Αναγωγή

Το προϊόν περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση
  • Ενημέρωση για φερεγγυότητα Αγοραστή και κάλυψη πιστωτικού κινδύνου
  • Είσπραξη και μεταφορά του ποσού στο εξωτερικό

Διαχείριση & Είσπραξη Απαιτήσεων

Το προϊόν περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση
  • Είσπραξη και μεταφορά του ποσού στο εξωτερικό