Αξιοποιώντας τα οφέλη και την αποτελεσματικότητα της δέσμης των 5 παρεχόμενων υπηρεσιών της Πειραιώς Factoring, η επιχείρηση (προμηθευτής) αποκτά μια σειρά συγκριτικών πλεονεκτημάτων που συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. Τα πλεονεκτήματα του Factoring είναι:

 • Άμεση Ρευστότητα, που ανταποκρίνεται στο ύψος των  πωλήσεων του προμηθευτή.  
 • Ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης του προμηθευτή λόγω αυξημένης ρευστότητας.   
 • Μείωση των λειτουργικών δαπανών, μέσω της πραγματοποίησης της διαδικασίας λογιστικής παρακολούθησης και είσπραξης των απαιτήσεων από το ανθρώπινο δυναμικό της Πειραιώς Factoring.
 • Ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου, μέσω της δυνατότητας παροχής πιστωτικής κάλυψης έναντι των Αγοραστών.
 • Ελαχιστοποίηση του κόστους είσπραξης των απαιτήσεων, με τη χρήση των έγκυρων και αποτελεσματικών διαδικασιών της Πειραιώς Factoring.
 • Χαμηλότερο κόστος και ταχύτερες διαδικασίες συγκριτικά με τα αντίστοιχα των λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και εξασφαλίσεων, όπως δάνεια, εγγυητικές επιστολές κ.α.
 • Αξιόπιστος έλεγχος της φερεγγυότητας των αγοραστών. 
 • Αύξηση ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποκτούν άμεση χρηματοδότηση και ρευστότητα.
 • Προσωποποιημένη υποστήριξη, διαχείριση και είσπραξη απαιτήσεων σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική και τις εμπορικές πρακτικές του κάθε προμηθευτή.
 • Αποτελεσματική εξυπηρέτηση από τα άρτια καταρτισμένα, έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Πειραιώς Factoring.
 • Ευελιξία και ταχύτητα που διασφαλίζεται από το εξελιγμένο μηχανογραφικό σύστημα της Πειραιώς Factoring. 
 • Βελτίωση της δυνατότητας αύξησης των πωλήσεων του προμηθευτή, μέσω της παροχής ανοικτής πίστωσης προς τους αγοραστές.
 • Κάλυψη των δραστηριοτήτων του προμηθευτή και εκτός Ελλάδας, λόγω του διεθνούς κύρους της Πειραιώς Factoring.