Η ευέλικτη επιλογή για άμεση χρηματοδότηση και βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης.

Η Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) είναι η συμβατική σχέση μεταξύ ενός Προμηθευτή και ενός Πράκτορα, στα πλαίσια της οποίας ο Προμηθευτής εκχωρεί στον Πράκτορα το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεών του έναντι ενός ή περισσοτέρων Αγοραστών του. Η Πειραιώς Factoring, μέσα από μία δέσμη υπηρεσιών, παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις που αφορούν:

  • Την Άμεση Χρηματοδότηση των απαιτήσεων του Προμηθευτή
  • Τη Διαχείριση των εκχωρούμενων απαιτήσεων
  • Την Είσπραξη των εκχωρούμενων Απαιτήσεων από τον Αγοραστή
  • Την Ασφαλιστική Κάλυψη του Προμηθευτή έναντι της αδυναμίας πληρωμής του αγορασστή
  • Την πληροφόρηση σχετικά με τον κίνδυνο αφερεγγυότητας αγοραστών σε Ελλάδα ή και Εξωτερικό.

Το Factoring Βήμα Βήμα

  1. Ο Προμηθευτής πουλάει τα εμπορεύματα ή/και  παρέχει τις υπηρεσίες του στον αγοραστή
  2. Ο Προμηθευτής εκχωρεί τις απαιτήσεις του έναντι του Αγοραστή στην Πειραιώς Factoring
  3. H Πειραιώς Factoring χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις που ο Προμηθευτής της έχει εκχωρήσει
  4. Ο Αγοραστής καταβάλλει στην Πειραιώς Factoring το ποσό που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που έχει αναλάβει η Πειραιώς Factoring να διαχειριστεί και να εισπράξει