Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) της Πειραιώς Factoring.ΑΕ συγκροτήθηκε σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006: «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων”. Αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή  της Εταιρίας, το έργο της συντονίζεται απο την ΚΣΟ σύμφωνα με την ΠΔΤΕ  2577/09.03.2006 και υπόκειται στον έλεγχο της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συμμόρφωσης. Επίσης  υποβάλλει διά της Επιτροπής Ελέγχου, μία τουλάχιστον φορά ετησίως, αναφορές προς  το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/09.03.2006, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  • Θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και εκπονεί σχετικό ετήσιο Πρόγραμμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, με στόχο να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρίας  προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για το βαθμό επίτευξης του στόχου αυτού.
  • Εξασφαλίζει ότι η Εταιρία συμμορφώνεται με το κανονιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για το σκοπό αυτόν, ελέγχει τη συμμόρφωση των Διευθύνσεων της Εταιρίας σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και σε θέματα τήρησης των υποχρεώσεων για καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
  • Ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρίας και το Δ.Σ., μέσω των ετήσιων αναφορών της, για κάθε διαπιστωθείσα σημαντική παράβαση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ή για τυχόν σημαντικές ελλείψεις στην τήρηση των υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει.
  • Σε περίπτωση τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, οι οποίες γνωστοποιούνται στην ΜΚΣ είτε από τις εποπτεύουσες Αρχές είτε από τη Νομική Υπηρεσία, παρέχει, με τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικές οδηγίες για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών της Εταιρίας.
  • Διασφαλίζει με κατάλληλες διαδικασίες, την τήρηση των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και παρέχει, για το σκοπό αυτό, σχετική έγγραφη διαβεβαίωση προς το Δ.Σ. μέσω των ετησίων αναφορών της.
  • Διασφαλίζει τη διαρκή ενημέρωση των υπαλλήλων για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Λαμβάνει γνώση και της παρέχεται από όλες τις Διευθύνσεις και στελέχη της Εταιρίας δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της.