Ο κώδικας Δεοντολογίας της Πειραιώς Factoring

Η Πειραιώς Factoring, αντιλαμβανόμενη την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και στο πλαίσιο της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ), η οποία καθιερώνεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες της, που αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, να βρουν λύση στη διαχείριση των δανείων τους σε καθυστέρηση.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς Δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες-Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Έντυπο ένστασης Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση (ΤΟΚ) για φυσικά πρόσωπα Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Πληροφόρησης Νομικών Προσώπων ΕΠΑΘ (392/1/31.05.2021)-Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013